PAȘAPORTUL DISCIPLINEI DREPTUL FAMILIEI

1. Date despre program

 

1. 1 Instituția de învățământ superior

Institutul de științe penale și criminologie aplicată

 

1.2 Domeniul de studii

Drept

 

1.3 Specialitatea

Criminologie și științe penale, Drept

 

1.4 Ciclul de studii

Licență

 

1.5 Programul de studii (Calificarea)

Licențiat în drept

 

2. Date despre disciplină

 

2.1 Denumirea disciplinei

Dreptul familiei

 

2.2 Titularul activităților de curs

Uliana Sîrbu, lector universitar

 

2.3 Titularul activităților de seminar

Uliana Sîrbu, lector universitar

 

2.4 Anul de studiu

V

2.5 Semestrul

VII

2.6 Tipul de evaluare finală

Ex.

2.7 Regimul disciplinei

S

 

3.Timpul total estimat al activităților didactice

 

Total ore conform Planului de învățământ

150

 

3.1 Total ore

150

din care: 3.2 curs

16

3.3 seminare (laborator)

16

 

3.4 Total ore studiu individual

134

 

 

3.5 Total ore contact direct

16

 

3.6 Număr de credite

5

 

Distribuția fondului de timp – lucrul individual

  134

 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe

76

 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate

20

 

Pregătire pentru ore. Efectuarea lucrărilor.

20

 

Evaluări

8

 

Alte activități...

10

 

4. Precondiții

 

4.1 de curriculum

Înfăptuirea obiectivelor, formare, aprofundare a cunoștințelor . Evaluare, rezultat.

 

4.2 de competențe

Cunoaștere, exersare, incluziune, formare profesională.

 

5. Competențe

 

Competențe profesionale

1. Cunoaştere şi înțelegere

 

 • Cunoaşterea şi înțelegerea legislației naționale și internaționale din domeniul dreptului familiei și protecției sociale;

 

 • ·Studierea teoriei Dreptului familiei;

• Formarea la studenți a aptitudinilor practice de calificare din domeniul Dreptului familiei, a unui compartiment corelativ din Dreptului civil;

 • ·Identificarea prevederilor legale din legislaţia autohtonă aplicabile într-un context determinat

 

2. Explicare şi interpretare

• Interpretarea conținuturilor teoretice şi practice ale disciplinei pentru dezvoltarea aptitudinilor de jurist în dreptul public și dreptul privat;

• Înțelegerea modalităților de implementare a cunoştințelor teoretice prin aplicare;

• Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă.

 • Îndeplinirea sarcinilor înaintate pentru conturarea teoretică, științifică și practică.

 

Competențe transversale

3. Instrumental-aplicative

 • Realizarea sarcinilor profesionale în mod eficient şi responsabil, cu respectarea regulilor deontologice specifice domeniului.
 •  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de interdisciplinaritate), cu respectarea palierelor ierarhice.
 •  Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare.

4. Atitudinale

• Cultivarea sentimentului de respect pentru valorile dreptului, valorile familiei.

• Folosirea termenilor juridici de specialitate în elaborarea sarcinilor.

 

 

 

 

6. Obiectivele disciplinei (conform competențelor specifice)

 

6.1 Obiectivul general al disciplinei

• Dezvoltarea gândirii juridice a studenților pentru înțelegerea specificului noțiunilor și termenilor Dreptului familiei și protecției sociale. Respectarea și aplicarea sigură a legislației din domeniu.

 

6.2 Obiectivele specifice

 

• Formare și aprofundarea cunoștințelor prin asimilarea si aplicarea teoretică de bază în activitatea practică, în viața socială și activitatea profesională;

• Cunoașterea și înfăptuirea valorilor familiei, normelor de apărare și protejare a familiei (copiilor), normelor de conduită în familie;

• Însuşirea caracterului interdisciplinar al disciplinei;

• Familiarizarea studenților cu instituțiile specifice, corelative cu alte ramuri a dreptului: Dreptului civil, Dreptului muncii, Dreptului intrernațional privat, Codului penal, Codului contravențional , Codului de procedură penală, Codului de procedură civilă, actele europene de reglementare;

•Cunoașterea înaltă a cadrului normativ din domeniul Dreptului familiei.

 

 

 

 

 

 

7. Conținuturi tematice

 

7.1 Programa analitică

 

Tema 1. Întroducere în Dreptul familiei. 1) Noțiunea familiei. Noțiunea Dreptului familiei. Raporturile juridice în Dreptul familiei. Tipurile familiei. Valorile familiei. Funcțiile familiei; 2) Obicetul de studiu al Dreptului familiei. Metoda de reglementare și de cercetare în Dreptul familiei; 3) Principiile Dreptului familiei; 4) Corelația Dreptului familiei cu alte ramuri a dreptului.

 

Tema 2. Raporturile juridice de rudenie. 1) Atestarea provinienței copilului, statutul legal. Formele, categoriile de rudenie; 2) Drepturile, responsabilitățile copiilor minori; 3) Drepturile și obligațiunile părinților.

 

 

Tema 3. Căsătoria și formele de încetare. 1) Contractul matrimonial. Raportul juridic de căsătorie. Efectele căsătoriei (drepturile și obligațiunile soților); 2) Încetarea, nulitatea căsătoriei; 3) Raportul juridic de divorț. Procedura divorțului. Efectele divorțului; 4) Partajul de avere.

 

 

Tema 4. Aspecte criminologice privind contravențiile și infracțiunile contra familiei și copiilor.

1) Violența în familie; 2) Încălcări de lege, comise de minori; 3) Contravențiile comise contra familiei și minorilor; 4) Prevederi legale a infracțiunilor contra familiei și minorilor.

 

Tema 5. Protecția și educația copiilor în lipsa părintească. 1) Protecția și educația copiilor în lipsa părintească. Instituțiile de plasament al copiilor; 2) Tutela și curatela copiilor; 3) Decăderea și restabilirea în drepturi părintești; 4) Prevederi legale a adopției.

 

Tema 6. Obligațiile de întreținere între membrii familiei și alte categorii de rudenie. 1) Obligațiile de întreținere între membrii familiei; 2) Obligațiile de întreținere dintre alți membri ai familiei; 3) Contractul privind plata pensiei de întreținere, modul de plată.

 

Tema 7. Aplicarea normelor Dreptului familiei față de cetățeni străini. 1) Specificații generale privind perfectarea actelor de stare civilă; 2) Drepturile și obligațiile cetățenilor străini sau a apatrizilor în cadrul familiei combinate; 3) Relațiile juridice în cadrul căsătoriei, divorțului cu cetățean străin sau apatrid.

 

Tema 8. Legislația în domeniul Dreptului familiei. 1) Clasificarea legislației Dreptului familiei; 2) Actele normative europene de reglementare; 3) Actele normative naționale a Dreptului familiei.

 

8. Bibliografie

 

 

 1. Codul Familiei al Republicii Moldova (cu ultimele modificări);
 2. Setul de acte normative naționale și internaționale, anunțat și prezentat la orele de prelegeri;
  1. Cebotari Valentina. Dreptul familiei.- Chişinău: ed. Reclama, 2014;
  2. Dandara Liliana, Cecan, Lilia. Dreptul familiei. Note de curs.- Chişinău: ed. UCCM, 2015;
  3. Mareş Cristian. Curs de dreptul familiei și actele de stare civilă.-Târgoviște, 2009;
  4. Marieta Avram. Filiația. Adopția națională și internațională.- București: ed. ALL BECK, 2001;
  5. Cuznețov Larisa. Universul Familiei. Familia ca proiect existențial și cultura educației familiei. – Chișinău: S. n., 2022 (Lexon-Prim).-409 p. ISBN 978-9975-163-12-5.
  6. www.bnrm.md
  7. http://www.pll.md/ro/
  8. www. law.com
  9. http://www.social.gov.md

 

 

9. Standard minim de performanță

 

 

Precondiții:

 • prezența la ore;
 • lipsa restanțelor academice și prelucrarea;
 • înfăptuirea tuturor sarcinilor în cadrul orelor;
 • înfăptuirea studiului individual;
 • selectarea și studierea literaturii adăugătoare;
 • susținerea cu notă pozitivă a evaluărilor curente.

 

Aprecierea și notarea sunt realizate în conformitate cu Regulamentul în cauză al instituției

 

 

 

 

 

Sîrbu Uliana, lect. univ.                                                                                                    Semnătura     

 

 

 Șefa DepartamnetuluiVasiloi Djulieta, dr. în dr. conf. univ.                                                  Semnătura