Drept civil I (Teoria generală a dreptului civil) este o disciplină fundamentală în învăţământul juridic. Scopul cursului constă în transmiterea către studenţi a unui volum important de cunoştinţe de bază privind teoria generală a dreptului civil, ca o etapă importantă în inițierea materiei de drept civil. În concret, prin studierea acestei discipline se urmărește însuşirea de către studenţi a: esenței și particularităților dreptului civil ca ramură de drept, a locului acesteia în sistemul ramurilor de drept și a izvoarelor acesteia;  specificului normelor juridice civile, a legislației civile și a modului de aplicare a acesteia; principiilor de drept civil; principalelor concepte cu care operează teoria dreptului civil, precum „drept civil obiectiv”, „drept civil subiectiv”, „raport juridic civil”, „act juridic civil” etc. şi a semnificaţiei juridice a acestora; particularităților și tipologiei drepturilor civile patrimoniale și a raporturilor juridice civile; distincției dintre drepturile civile patrimoniale și drepturile civile personale nepatrimoniale, dintre raporturile civile patrimoniale și cele nepatrimoniale; esenței, modalităților și particularităților actului juridic civil; condițiilor de valabilitate a actului juridic civil și a cazurilor în care acesta este lovit de nulitate; statutului juridic al subiecților raporturilor juridice civile; specificului și modului de calculare a termenilor în dreptul civil; esenței și semnificației prescripției extinctive în apărarea drepturilor subiective civile etc.  Cunoştinţele obţinute în cadrul studierii disciplinei Drept civil I (Teoria generală a dreptului civil) sunt indispensabile celor care urmează să îmbrăţişeze nobila profesie de jurist, întrucât ramura Dreptului civil este una fundamentală în sistemul de drept contemporan şi constituie piatra de temelie a dreptului privat.